Dasar Sekolah

Sejarah Sekolah

Falsafah Pendidikan Negara

Visi dan Misi JPNS

Visi, Misi dan Motto Sekolah

Takwim Sekolah

Lencana Sekolah

Lagu Sekolah

Kembali ke Laman Utama

Laman Utama : Profil Sekolah : Falsafah Pendidikan Negara

Falsafah Pendidikan Negara

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.